mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter mod_jvcounter
1

Toiviaisten suku

SukupuuHeta net

Toivi­aisten suku on lähtöko­hdil­taan talon­poikainen. Ennen te­ol­lisen kauden alka­mista Kar­jalassa – su­un­nilleen ennen vuotta 1870 – Toivi­aiset maini­taan asi­akir­joissa talon­poikina aina sil­loin kun am­matti, arvo tai sääty on il­moitettu. Heidät on merkitty isäntinä – lahjoi­tus­mailla ti­etenkin lam­puoteina – emäntinä ja torp­pareina, joskus renkeinä tai pi­ikoina.

Van­hoista asi­akir­joista tun­netaan 1500-lu­vulta por­vari ja raa­timies Antti Toivi­ainen Vi­ipurista ja Juvan kirkko­her­rana toiminut Olavi Toivi­ainen. Lisäksi asi­akir­joista on löy­det­tävissä muu­tama kaup­pias tai käsi­työläinen 1600-1700 –lukujen vai­h­teessa Käk­isalmesta.

Näiden por­varien ja kirkko­herran lisäksi asi­akirjat mainit­sevat kahdesti myl­lärin ja kerran sepän am­matin, parissa ta­pauk­sessa on am­matiksi merkitty työmies ja sa­hamies ja vain kerran kalas­taja. Vasta 1800-luvun puo­livälin jäl­keen joku Toivi­ainen on toiminut virkamiehenä tai maanvil­jelijä on ot­tanut sivuam­matik­seen kaup­pi­aana tai li­ikemiehenä toim­imisen. Ennen te­ol­lisen ajan alkua asi­akirjat eivät tunne Toivi­aista esim. räätälinä, su­u­tarina, pu­usep­pänä tai nahkurina.

Etelä-Kar­jala

Jääskessä Saviniemen Jaakon & Ku­ur­man­po­hjan Pi­etarin suvut. 

Kar­jalankannas

Kiven­navalla Kallaisten Antin suku,
Py­häjärvellä Koster­maan Söyringin suku,
Ruoko­lahdella Käringin Yrjön suku ja
Ter­i­joella Tyri­sevän Aatamin suku.

Laatokankarjala

Hi­ito­lassa Val­tolan Maunun suku,
Jaakki­massa Merjän Matin & Op­polan Mikon & Kosta­mo­järven Matin suvut,
Kurk­i­joella Saviin Antin suku,
Parikkalassa Tyrjän Jaakon suku ja
Uukuniemellä Mensuvaaran Laurin & Pentinniemen Reijon suvut

Suku­tutkimuk­sessa käytet­tävien his­to­ri­akir­jojen val­ossa ei tois­taiseksi ole voitu todistaa edellä luetel­tujen Toivi­aisten sukuhaarojen ol­evan sukua toisilleen.

Talvi­sodan syt­tyessä 30.11.1939 Suomessa eli noin 600 Toiviais-suvun ni­menkan­tajaa. Heistä asui lu­ovute­tussa Kar­jalassa noin 430 henkeä. Vu­o­sisa­taisen asuin­paikkansa menetti siis hieman yli 70% suvun jäsenistä. Ennen sotaa muualla asuneet suvun jäsenet voidaan kaikki osoittaa Kar­jalassa eläneisiin sukuhaaroihin ku­u­luneiksi. (Martti Toivi­ainen)

 Lähde : Toivi­aiset - suku Kar­jalan meren ran­tamilta. Toivi­aisten sukuseura 1998